Bestyrelsesmøde den 16-2-2019 kl.10.00 hos Svend Åge Mikkelsen.

Michael:

Retssag: 7/1-2019 mod Anders Peter Lemcke.  som har en dom om tilbagebetaling på i alt  3000kr til foreningen. Har indgivet et bilag inden 1/2-19 . Dette kan dog ikke bruges da han er i restance til foreningen, jævnfør byretsdom. Eller se vedtægter §6 anden sidste afsnit.

Grøften: K.J.Entrepenør har fejlkonstrueret rørføringen på Knirren så denne ikke aflaster den gamle brønd.  Anders kontakter carsten, der kommer umiddelbart efter mødet og besigtiger opgaven med Michael, med henblik på at afgive tilbud på opgaven, Snørholt vvs har afgivet tilbud på samme opgave.

Fyrværkeri:

Der er mange klager over fyrværkerifabrikken på Hyltholtvej. Teknik og miljø har pålagt afskydning i tidsrummet kl 20.00-23.00  een gang årligt.

Forslag:  Alle forslag fra medlemmer skal som selvfølgelig være gennemarbejdede  inden de sendes til foreningen.

 

Anders:

Børges vej:  Gyden fra Rummelsigen til Aasen Anders har talt med Hans Quist og siger at opgaven kan klares med 3 læs grus  = ca. 6000kr

Anders og Svend Aage Mikkelsen mener af foreningen skal stå for udgiften i samarbejde med Børge og en anden beboer på Gyden.

Michael er imod at foreningen skal betale for Gyden da foreningen allerede egenhåndigt står for udgift og vedligeholdelse af Rummelsigen på Børges matrikel.

Johanne : hvis ikke det er foreningens vej skal vi jo ikke have udgiften med vedligehold.

Anders kontakter Børge.  Anders har lavet forslag derom til generalforsamlingen.

Johanne kontakter fritidsforeningens advokat ang. Hvordan indkomne forslag skal være behandlet inden de modtages i foreningen evt. klargjort til afstemning §7.

 

Johanne:

 

Regnskab/Budget:

Regnskabet forelagt revideret og underskrevet den 26 januar 2019 03:30

Forslag om at hæve kontingentet med 100Kr . Så det i 2020 bliver 600kr.

 

Dagsorden til generalforsamling den 13 April 2019 kl 14:00 i Møllehuset  Aså blev lavet.

 

Referat lavet af Johanne.

 

Referat fra  bestyrelsesmøde den 11-05-2019 hos Rene Kærup.

1: Bestyrelsen konstituerer sig som følger.

Michael ønskede ikke længere posten som formand, blev i stedet menigt medlem af bestyrelsen.

Det blev som følge heraf ikke muligt at finde en formand og næstformand men der blev afsat ansvarsområder til følgende.

Veje: Anders Moltke.

Grøfter/brønde: Rene Kærup.

Hjemmesiden/kommune/kontakter: Peter Ornberg.

Kasserer: Johanne Voetmann.

Michael Kaas Hansen: ønskede ingen ansvarsområder.

2: Orientering:

Anders Moltke har ikke kunne få fat på Frederik der skraber vore veje, men tjekker op på det igen.

Ang Gyden har Michael intet hørt fra kommunen endnu.

Grøfter trænger til oprensning, brønde skal suges rene for sand og spules.

Brakpudsning  af fællesarealer og vedligehold .Tidspunkter?

3: Budget/regnskab:

Pr. 30 april havde vi  61387,07kr på konto.

Der skal bruges omkring 20.000 kroner på at få ordnet det nye dræn så det virker, Snørholt vvs står for opgaven der vil blive udført når grundvandsstanden er lidt lavere.

4: evt.

Referat fra generalforsamlingen den 13 april 2019 blev godkendt og underskrevet.

Næste møde er aftalt til tirsdag den 18 juni kl 19.00 hos Anders Moltke.

Rene sender dagsorden ud på mail til bestyrelsen.

Referatet er udarbejdet af:

Johanne Voetmann

Referat møde i Grundejerforening Gerå Vest, afholdt den 18.6.2019, hos Anders.

1. Bestyrelsen konstituerer sig.

Alle vælges for et år.
Birgit vælgers som formand for et år.
Anders vælges som næstformand.
Johanne vælges som kasser.
Peter tager opgaven med hjemmesiden, der ryddes op på hjemme siden, det skal fremgå hvad der ift. vedtægterne er bestyrelsens opgaver.

Uddelegering af opgaverne, ansvarlig:

Johanne: Økonomi.

Anders: Veje.
Peter: Fællesområder.
Rene: Grøfter og dræn. 

Birgit: Resten.

2. Vedligehold/årshjul af veje.

Vej vedligehold - er i god gænge og driften planmæssigt (hver eller anden måned). (Vedligeholdelsesplan for “skrab” i rabatterne, da vand ikke drænes væk alle steder, skal fastlægges i årshjul).

3. Vedligehold/årshjul af grøfter og dræn.

René kontakter Snørholt VVS for tidsplan for udførelse af dræn ved Knirren 25, og fremsendelse af oprindeligt tilbyd (20.000kr.) Vedligeholdelsesplan for brakpudsning af grøftekanter, inkl. første gangs ydelse på fældning af store træer. Afklares ved gennemgang i august måned af: Anders, Peter og René.

4. Vedligehold/årshjul fællesarealer.

Brakpudsning ved åen, stoppes og arealer henlægges som de er. Det blev vedtaget at der foretages græsklipning ca. hver 14 dag, af stier foretages af en ung-person i området der modtager betaling heraf, 150 kr. pr time (inklusive drift af klipper). Omfang fastlægges ved gennemgang.
Drøftet mulighed for at lade dyr afgræsse områder, ikke i højsæson, godt for biodiversiteten og bevirker at bjørneklo ikke skal bekæmpes mod gift.

5. Sommerfest.

Tilskud til sommerfest: Betragtes som fællesanliggende, såvel som arbejdsdag. Bestyrelsen giver et tilskud til sommerfesten, beløb afklares senere – forslag det besluttes hvert år til generalforsamlingen.
Arbejdsdag arrangeres af bestyrelsen, ide af fastlægges datoen 3 år ud i fremtiden.
Sommerfest arrangeres af medlemmerne, tilskud til sommerfesten besluttes hvert år på generalforsamlingen.

6. Restance sag

Restancesagen afgjort i byretten, kan føres direkte i fogedretten. Johanne følger op, med retten.

7. Opfølgning på økonomi.

Det fremgår af vedtægterne at regnskaber skal revideres 2 gangs om året, Johanne får foretaget 1. revision i juni måned. Vi foreslår vedtægtsændringer til en gang om året.  Der står 38.500 kr. på kontoen når der er regnet. 20000 kr. fra til dræn, Som tidligere formand Mikael, oplyste på sidste møde var bestilt hos entreprenør.


8. Eventuelt.

Brev fra Rummelsigen 31 vedr. sti ved åen, som ønskes nedlagt. Johanne har været i dialog med beboerne, bestyrelsen kan ikke tilslutte sig sti bliver nedlagt, da den er et aktiv for området.

Der er en jæger der skyder ved åen, Johanne følger op på reglerne for jagt, hit jagtloven.

Formanden udsender dagsorden til mødet 17. september kl. 19.00, på Knirren 12.

Referat møde i Grundejerforening Gerå Vest, afholdt den 28.8.2019, hos Birgit.

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ændring af lokalplan. 3. Grøft eftersyn 4. Velkomst til nye grundejere 5. Fast dato for fest 6. Retssag 7. Træfældning i området 8 Evt.

1. godkendelse af dagsorden. Godkendt referat.

2. Ændret sommerhuszone til landzone. Birgit og Peter orienterer om sagen. Kort fortalt vil kommunen bytte, således landzone jord ved Asaa kan blive sommerhusområde, mod sommerhusområde ved Gerå bliver til landzone. Det drejer sig om arealer omkring eksisterende ejendomme, tidligere landejendomme. Dette fordi kommunen har et stort ønske om at skaffe sommerhusgrunde i Aasa. Kommunen vil henvende sig til de berørte lodsejere.
Birgit har udarbejdet en orienteringsskrivelse som rundsendes til alle grundejer i foreningen. Indsat herunder: (Birgit afklarer med kommunen om det er rigtigt opfattet: Hvis der er grundejere der har ønsket at lave deres grund om til landzone indkaldes alle grundejere til møde om betydning af denne ændring).

Til grundejerne i Gerå vest Information om ny lokalstrategi

I forbindelse med ønske om øget turisme i Brønderslev kommune kigges der på mulighed for at etablere et antal sommerhusgrunde ved Asaa. For at få lov til det, skal kommunen finde tilsvarende hektar eksisterende sommerhus grunde og ændre til landzone. I den forbindelse har man set på vores sommerhusområde og fundet mulighed for at omlægge enkelte grunde til landzone. Det drejer sig hovedsagelig om arealer omkring de nuværende nedlagte landbrug. Først skal byrådet godkende planen, dernæst skal de pågældende grundejere spørges om de vil være interesseret i at omlægge deres sommerhusgrund til landzone. Såfremt de ikke ønsker dette, vil kommunen acceptere det. Hvis der er grundejere der har ønsket at lave deres grund om til landzone indkaldes alle grundejere til møde om betydning af denne ændring. Hvad betyder det for os alle hvis der ændres til landzone :

1. Der må ikke bygges sommerhus på grunden. Eller andet udover evt. Et skur . 2. Der må holdes mindre dyrehold på max fire dyr, ex heste. 3. Hvis man ønsker at holde større dyrehold skal der kunne være mindst 50 meter til naboer, hvilket ikke vil være muligt i vores område udover markerne der allerede er landzone vest for vores område.
4. Det er ikke tilladt at have husdyr ud over hund og kat, i sommerhusområdet, i de tilfælde skal der søges dispensation. Bestyrelsen er af den opfattelse at mange af os netop er glade for variationen i vores område og godt kan lide at vi har de nedlagte gårde med lidt dyr.

Konklusion: der vil ikke være forandring i Gerå vest hvis enkelte områder ændres til landzone, men det vil være lovligt for de ejere der allerede nu har få husdyr at beholde deres dyr. Og der vil være en billigere ejendomsskat på jorden.

Bestyrelsen er ikke bekymret over den mulige ændring. Kommunens folk er meget lyttende og samarbejdende. Og ønsker at varetage vores interesser så godt som muligt.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne Birgit Simonsen
Peter er kontaktperson i bestyrelse vedr. dette punkt.

2. Vedligehold/årshjul af veje. Vej vedligehold - er i god gænge og driften planmæssigt (hver eller anden måned). (Vedligeholdelsesplan for “skrab” i rabatterne, da vand ikke drænes væk alle steder, skal fastlægges i årshjul).

3. Vedligehold/årshjul af grøfter og dræn. Bjørneklo er der krav om skal bekæmpes, Kresten har og gør et stort stykke arbejde, der er stadig nogle der skal fjernes i år, der arbejdes på en løsning.
Dræn. René kontakter Snørholt VVS for tidsplan for udførelse af dræn ved Knirren 25/Kelds matrikel 48, og fremsendelse af oprindeligt tilbud (20.000kr): Snørholt kontaktet telefonisk den 21. juni, tidligere formand havde oplyst på mødet den 18.6.19 at Snørholt VVS var bestilt og kom og udførte opgaven når grundvandstanden var lav og arbejdet kostede 20.000 kr. Snørholt VVS oplyste han ikke var ordret til opgaven, jeg bad om han fremsendte sit tilbud igen, med en tidsplan for udførelse. Der blev rykket for tilbud den 2. juli og 31 juli på sms, uden nogen reaktion. Den 18.8.2019 foretog Anders, Peter og René en gennemgang/besigtigelse af dræn og grøfter. Anders ringede til entreprenør Carsten Jensen, der fremsendte sit tilbud af dato: på ny for ændring af dræn.
Det blev oplyst på generalforsamlingen af tidligere formand at Carsten Jensen var dobbelt så dyr som Snørholt VVS. Carsten har fremsendt sit tilbud som lyder på: 19.875 eksklusive moms. (Rene finder tilbud).
Bestyrelsen tager kontakt til Carsten Jensen om udførelse hurtigst muligt, det skal sikres at der er det nødvendige fald på ledningen, inden der graves, og dette er dokumenteret. Kopi af Carstens Jensens tilbud er indsat herunder.


Figur 1. Kopi af tilbud fra Carsten Jensen.

Gennemgang af de grønne områder den 18.8.2019, skraldebil er blevet større, der skal skæres grene væk i større omfang. Bestyrelsen foreslår man på næste arbejdsdag, bestiller en mobilgrensav der skærer ned, anslået pris 5000kr. , grene smides ind på grundene på arbejdsdagen.
Samme arbejdsdag graves sandfang ved grøfters indløb i rør. Der skal lægges en plan for oprensning af grøfter, har ikke økonomi til at nå alle på et år, men måske nå igennem alle i løbet af 3-4 år – dette prissættes Carsten Jensen spørges om pris, ift. med udførelse af dræn-ændring.
Fra forrige møde. Brakpudsning ved åen, stoppes og arealer henlægges som de er. Det blev vedtaget at der foretages græsklipning ca. hver 14 dag, af stier foretages af en ung-person i området der modtager betaling heraf, 150 kr. pr time (inklusive drift af klipper). Er iværksat. Drøftet mulighed for at lade dyr afgræsse områder, ikke i højsæson, godt for biodiversiteten og bevirker at bjørneklo ikke skal bekæmpes mod gift, vil stille forslag om dette på generalforsamling.
4. Velkomst til nye grundejere Birgit ønsker en velkomstpjece, det oplyses vi allerede har en i foreningen. Johanne udleverer til nye ejere, som hun bliver bekendt med.

Fra forrige referat. Tilskud til sommerfest: Betragtes som fællesanliggende, såvel som arbejdsdag. Bestyrelsen giver et tilskud til sommerfesten, beløb afklares senere. Forslag, Tilskudsbeløb besluttes hvert år til generalforsamlingen. Arbejdsdag arrangeres af bestyrelsen, ide af fastlægges datoen 3 år ud i fremtiden. Sommerfest arrangeres af medlemmerne, tilskud til sommerfesten besluttes hvert år på generalforsamlingen.

5. Fast dato for fest Arbejdsdag og fest om aftenen bliver fremadrettet 2. lørdag i juni hvert år.
6. Retssag Restancesagen afgjort i byretten, kan føres direkte i fogedretten. Johanne har kontaktet retten og blev oplyst om vi skal skrive til fogedretten at vi gerne vil have hjælp til at indkræve pengene, eller udlægge pant i ejendommen, og det er gratis for foreningen. Johanne fortsætter processen.
7. Træfældning i området Bestyrelse drøftede træfældning, herunder træer i skel, Peter er bestyrelsens kontaktperson vedr. dette. Peter har overblik over træer på grundejerforeningens areal med næste gang.

8 evt. Johanne kontakter Hede selskabet vedr. træhøjde, i skel. Og Politiet vedr. afklaring omkring jagtlov, vedr. en jæger der skyder ved åen. Formanden udsender dagsorden til mødet 17. september kl. 19.00, på Knirren 12.
Regnskab er revideret 1. halvår 2019, og er godkendt af revisorer.
Økonomi: 31.7.2019 indestående på 55.000 kr.

Referat møde i Grundejerforening Gerå Vest, afholdt den 22.10.2019, hos Peter.


Godkendelse af referat fra tidligere møde 28.8.2019: godkendt. 1. Vej. Vej vedligehold - er i god gænge og driften planmæssigt (hver eller anden måned). Dog er vi udfordret på grund af nedbør. Sidst de høvlet veje holdt det 2 dage, pga. efterfølgende regn. Kommunen har indsat ny skraldebil, det er samme tunge bil der kører hele året. Bilen er tungere end forgængeren, den trykker hårdt på vores veje. Vi har fået henvendelser fra medlemmer, der gør opmærksom på at veje bliver kørt op, det drejer sig om dele af Rummensigen, og Knirren. Brønderslev har kontaktet grundejere og at dagrenovation skal fragtes op til nærmest fremkommelig vej. Bestyrelsen ser 2 fremtidige muligheder: 1. at man etablerer fælles affaldsstationer, ved fremkommelig vej, hvor man kan sætte sit skraldestativ eller fragte det derop. 2. at kontingentet sættes op så der skabes økonomi til etablering af fastbund i de pågældende veje.
Vejstykke mellem matrikel nr. 20U og 20P - Rummelsigen, er meget blødt, der fyldes grus fyldes på dette areal, når vejret tillader det. 2. Grøfter og dræn.
René orienterer om dræn-udfordringen. Den løsning vi havde håbet på, og som tidligere bestyrelse havde indhentet tilbud på, ville jeg gerne være helt sikker på var den rigtige, så jeg fik en entreprenør til at opmåle bundkoterne med gps, i brøndene for at være sikker på der var det nødvendige fald på ledningen, inden vi igangsatte arbejdet. På nedenstående figur er forholdet visualiseret på kort udsnit.
Figur 1. Rød linje - oprindelige brønde og drænledning. Gul linje - nyt kloakrør og nye brønde.
Fra A til C er der er stigning på 10 cm, og da vand ikke løber opad kan planlagt forbindelse mellem A og C ikke lade sig gøre. Ny ledning ligger for højt til at eksisterende ledning kan kobles på uden bagfald.
Bundkote i brønd A = 7.53.
Bundkote i brønd B = 7.83.
Bundkote i brønd C = 7.66.
Afstand fra brønd A til C = ca. 45 meter. Afstand fra Brønd C til D = ca. 115 m.
Der er yderligere en brønd på den nye gule ledning D. Den har bundkote 6.89. Der er et fald fra brønd A til D på 64 cm, på en afstand af ca. 160 meter, det giver et fald på 4 promille på en drænledning.
Det er muligt at lægge en ny drænledning fra Brønd A til brønd C, ca. 160 meter, anslået udgift ved 400 kr. lbm, samt 3 brønde á 2500 kr. = 71.500 kr. + moms = anslået ca. 90.000 kr.
Beslutning: Der indkøbes straks entreprenør dykpumpe, med nødvendige slanger og elkabel, samt elmåler så elforbrug kan afregnes med sommerhusejer der midlertidigt leverer strøm. Dette er en midlertidig løsning, indtil varig løsning er etableret. 3. Fællesarealer. Brakpudsning hver 3. år, er tilstrækkeligt til at holde træer mv. nede.
Arbejdsdag opgave, træer i grøft fra dræn til åen fjernes.
Fællesarealer op mod grundejer, her ønskes overblik, dette punkt udsættes til næste gang.
4. Årshjul.
Brakpudsning ca. 6000 kr. hver 3. år. ( 2000 kr. årligt).
Vejvedligehold årlig udgift – forbrug i 2018.
Udgifter til vejvedligehold/etablering af evt. fast bund der kan holde til skraldebil. Prisfastsættes.
5. Hjemmeside.
Bestyrelsen arbejder på at få lagt alle tidligere referater, regnskaber og budgetter ind på hjemmesiden, så historikken i grundejerforeningen er synlig. 6. Restance sag Restancesagen afgjort i byretten, kan føres direkte i fogedretten. Johanne følger op, med retten. Udsættes til næste møde.
7. Sommerhusområde vs. Landzone.
Borgermøde den 2. oktober 2019, afholdt på Dronninglund Rådhus, hvor kommunen orienterede omkring eventuel ændring af status på sommerhusområde til landzone. Regeringen har givet Kommunerne mulighed for at etablere nye sommerhusområder i områder hvor der satses på turisme. Brønderslev Kommune har peget på Asaa som område hvor man ønsker udvikling for turisme. Regeringen har bestemt der ikke totalt må udstykkes yderligere arealer til sommerhusområder i Danmark. Da man har erkendt at nogle arealer udlagt til sommerhusområde ikke anvendes hertil, har man givet mulighed for at veksle udlagt sommerhusområde med landzonearealer. Således der fremadrettet i Danmark totalt er samme areal udlagt til sommerhusområde.
Bestyrelsen forsøger at indhente referat fra mødet, som lægges op på hjemmesiden.
Der er 3 lodsejere i Gerå Vest grundejerforening der har søgt om omlæggelse af sommerhusarealer til landzonearealer. Disse lodsejere er fastboende i eksisterende nedlagte landbrug, hvorfra sommerhusområdet oprindeligt er udstykket.
7. Opfølgning på økonomi. Der står ca. 50.0000 kr. på kontoen. 8. Eventuelt. Der er en jæger der skyder ved åen, Johanne følger op på reglerne for jagt, iht. jagtloven. Opfølgning, det er en ejer der går på jagt på området, der har en størrelse som gør jagt lovlig på arealet. Jægeren skal overholde jagtloven, er der nogle der konstaterer dette ikke sker, må pågældende konfrontere jægeren, eller melde ham til myndighederne. Formanden udsender dagsorden til næste møde 17. september 2019 kl. 19.00

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden