Referat møde i Grundejerforening Gerå Vest, afholdt den 9.2.2020, hos René.


Godkendelse af referat fra tidligere møde 22.10.2020: godkendt. 1. Vej. Blødbund grundet meget nedbør, udfordring med tunge renovationsbiler. Drøftes på generalforsamlingen.
2. Grøfter og dræn.
Figur 1. Rød linje - oprindelige brønde og drænledning. Gul linje - nyt kloakrør og nye brønde. Anders og Peter snakker med ”Krogensvej” og Kjeld om en mulig grøft-løsning.
3. Fællesarealer. Brakpudsning af fællesarealer udsættes da det vurderes der er bedre brug for pengene andetsteds.
4. Ridning i området.
Ridning i området er tilladt, da det er en privat fællesvej, Det fremgår af færdselsloven at ridning er at betragte som køretøj. Der er ikke lovhjemmel til at vedtage ændringer i færdselsloven.
7. Opfølgning på økonomi. Der står ca. 32.000 kr. på kontoen. 8. Eventuelt.
1. Generalforsamling.
Afholdes 4. april 2020 kl. 13.00-15.00. Afholdes Kulturhuset, Strandvejen 279, 9340 Asaa.
Peter forfatter en mail om anmodning om et kommunal medlem i grundejerens bestyrelse, jf. Deklaration § 1, stk. 1.1.
Dagsorden.
1. valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning for formanden.
• Konstituering.
• Sommerhusområde/landzone.
• Sager om dyrehold på oprindelige ejendomme. (parter i sagen – naboorienteret jf gældende regler i forvaltningsloven).
o En dispensation.
o En afslag.
o En frafaldet ansøgning.
• Veje, afholdt vejsyn dato: , udfordret med vand. Renovationsbiler. (Anders orienterer)
• Dræn løsning. Orienter om problemstilling.
3. Regnskab ved kasseren (Johanne orienterer).
a) Budget 2020.
a. Årligt Knusning af vækster i grøfter 7.500 kr.
b. Årligt oprensning af grøfter 7.500 kr.
c. Brakpudsning 0 kr. Peter orienterer.
d. Veje årligt 30.000 kr
e. Forsikring 7.500 kr.
f. Generalforsamling 1.500 kr.
g. Arbejdsdag 1.500 kr.
h. Sum 55,500 kr.
Indtægter: 89*60 = 53.400 kr.
Der er ikke pege til reetablering af veje, affaldsstationer, varig løsning af dræn.
Forslag – kontingent forhøjelse på
b) Kontingent – forslag 1000 kr.
4. Forslag for bestyrelse og medlemmer.
• Ingen forslag for medlemmer.
• Bestyrelsen foreslår.
o Der arbejdes med en løsning for affaldshåndtering/veje. (Anders orienterer).
5. Indkomne klager: Ingen.
6. På valg:
1. 5. Bestyrelsesmedlem.
2. Anders Moltke.
3. René Kærup.
4. Bestyrelsessuppleant.
5. Revisor Peter.
6. Revisor Mogens.
7. Revisor suppleant Liselotte Madsen

Referat Møde i grundejerforeningen, Gerå Vest. 13.9.2020, hos René.


1. Referat fra tidligere møde godkendt.
2. Generalforsamling lørdag 17. oktober 2020 kl. 10.00 på Knirren 25. Generalforsamlingen afholdes pga. Covid-19 udendørs, man medtager selv sin stol og evt. paraply. Der serveres en øl eller vand, der er ingen mulighed for at kommer på toilet.
3. Grøfter alle oprenset, undtagen ud for Knirren 25, 23 og 21, som iværksættes nu.
4. Grundejerforeningens materiel:
a. Telt, opbevares hos Peter.
b. Pumper og slanger hos Peter.
c. Camplet, død.
5. Evt.
a. Teltleje 250 kr. pr. weekend.
b. Regnskab underskrevet af Mogens, Peter vil ikke underskrive.
c. Underskrive dokumenter til bank vedr. hvidvaskningslov.
d. Græsklipning på stier, unge mennesker gør det og sender faktura.
e. Retssag, stadig aktiv, ingen aktivitet pga. ressourcer.
f. Hjertestarter via Trykfonden, søges til marts. Koster 1000 kr. om året til el.
g. Vedtægterne er Johanne ved at renskrive, med revisions oversigt, så vi altid ved hvilken version der er gældende.
h. Bjørneklo fjernes ved brakpudsning og der udlægges kraftig plast over stykket.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden