Referat fra Generalforsamlingen den 18 April 2022.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og bad folk om at forsyne sig ved morgenbordet i dagens anledning,

Der blev lavet en præsentation af alle fremmødte, så på denne måde at få et navn på hovederne.

Dirigent blev Søren Uhrenholt , som herefter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og hermed beslutningsdygtig.

Stemmetællere blev Lisbet og ?

1: formanden kom med sin beretning, denne blev godkendt.

2:Regnskabet blev forelagt, dette blev godkendt.

3:budgettet forelagt

Anders havde lige forklaring til udgifter:

Brakpudsning, er rabatter, grøfter, friarealet. Friarealet brakpudses 1.gang årlig. Der er kommet plastic på bjørnekloarealet. Der er kommet nyt dræn bagved Michael og Diget ordner vejene.

Budgettet blev vedtaget og næste års kontingent i 2023 blev fastsat til 1000kr.

4:Der var igen i år kommet forslag fra Anders Peter Lemcke  som var nøjagtig de samme som i 2021. Her blev de gennemgået punkt for punkt.( Kan ses på hjemmesiden under generalforsamling 2021.) Derfor valgte generalforsamlingen at afvise dette brev.

5: Der var ikke kommet klager ind.

6:På valg til bestyrelsen var Rene Kærup, Anders Moltke og Mogens Berg alle blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsessuppleant blev Bent Larsen

7: Revisorer skulle vælges nye da dem der sad faldt for 2-års reglen.

Forslag Morten Laustesen og Philip Svendsen, begge blev valgt.

Revisor suppleant ble Helle Kaas Mortensen

8: valg til sommerfestudvalget i 2022 .blev Lisbet, Helle, Bent, Jørgen og Jens Ole.

Anders fortæller at foreningen normalt giver tilskud dertil.

Det blev vedtaget at arbejdsdagen skulle have 1500kr  og sommerfesten 1500kr.

9: EVT: Generalforsamlingen er slut. Under evt. kan alt diskuteres men intet vedtages

 Det blev bestemt at der blev lavet et udvalg, som består af Philip, Kjeld og Torben, der skulle undersøge hvad der gik  galt da der blev nedlagt drænrør og hvorfor? Hvem der har ansvaret? Og Hvad gør vi som forening? René Kærup gjorde opmærksom på inden valg til bestyrelsen, hvis der var medlemmer der regnede med bestyrelsen vil arbejde på at forfølge det skete i drænsagen, skulle de melde sig da der var valg til bestyrelsen, og René, Anders og Mogens ikke ønskede genvalg, hvis der var den forventning til bestyrelsen, derfor blev denne arbejdsgruppe nedsat af medlemmer, der vil egenrådigt vil beskæftige sig med forholdet.

Der kom et skriftligt spørgsmål fra Rimmen 20A+B om hvordan bestyrelsen forholder sig til at nabogrunden dertil er besat med skurvogne, campingvogne og både? Svaret fra René Kærup, er at Bygningsreglementet BR18, bestemmer i § 6b,  at transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse. Desuden skal Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for området respekteres, hvor det af afsnit 6.2 fremgår at: Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

Det er altså Kommunalbestyrelsen der er beslutningstageren i en vurdering om campingvogne mv. virker skæmmende. Bestyrelsen og generalforsamlingen er ikke myndighed og har ikke hjemmel til at blande sig i sagen,  man derfor selv må henvende sig til kommunen angående dette.

Ang. Generalforsamlingen i 2023 lovede bestyrelsen at den ville blive holdt indendørs, hvis sundhedsmyndighederne accepter dette.

Arbejdsdag og sommerfest blev sat til lørdag den 18 juni 2022 .der vil blive udsendt indbydelse senere.

Skrevet 

Generalforsamling 2022 Oplæg til dagsorden RK_02.04.2022

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden