Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen

 Gerå Vest.

Søndag den 11.april 2021 kl.10.00

PÅ Knirren 25, 9340 Aså.

DAGSORDEN:

Formanden byder velkommen.

Der vælges dirigent og stemmetællere.

 

1: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formanden.

2: Regnskabet for det forløbne år, med revisionens påtegning forelægges med                                             

    begæring om decharge.

3: Budget for det kommende år, samt fastsættelse af kontingents størrelse i 2022.    

4: Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne i henhold til foranstående bestemmelser.   .

   Bilag .1  fra medlemmer vedhæftet.

5: Eventuelle indkomne klager fra medlemmerne.(jvfr.§4 og §6)

6: Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i henhold til §9.

    På valg er fra bestyrelsen:

     Peter Ørnberg------------modtager genvalg

     Johanne Voetmann-----modtager genvalg

    Bestyrelsessuppleant på valg:

     Bo Simonsen

7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.

    Revisorer på valg:

    Svend Åge Mikkelsen

     Bent Larsen

     Revisorsuppleant på valg:

     Ingrid Uhrenholt.

8: valg til sommerfestudvalget i 2022.

9: EVT.

 

På bestyrelsens vegne.  Rene Kærup

 

 

Da generalforsamlingen afholdes udendørs pga. restriktioner, medbringer man selv stol og evt. paraply og noget at skrive med. Der bliver serveret en øl eller vand. Der er ikke mulighed for toiletbesøg.

Meld din ankomst ved kassereren –få stemmeseddel udleveret.

Referat fra generalforsamlingen den 11. april 2021.

Formanden byder velkommen, til udendørs forsamling.

 

Dirigent blev Bo Simonsen konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet

Og derfor beslutningsdygtig.

 

Stemmetæller Birgit Simonsen og Leif Jensen

 

1: Formandens beretning blev fremlagt og godkendt( kommer her efter referatet).

 

2: Regnskabet for 2020 fremlagt –revideret og fundet i orden –godkendt af general-

    Forsamlingen.

 

3: Budget for år 2021 blev godkendt

    Kontingentfastsættelsen blev den samme, 1000 kr. for året 2022.

 

4: Forslag: BILAG 1. Anders Peter Lemcke.

     Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen i 2019 havde  

     godkendt beretningen for 2018, hvor bestyrelsen havde vedtaget, at forslag til

     afstemning skal være ”for/imod” forslag og at disse skal være gennemarbejdede

     med evt. tilbud og budget, er dette ikke tilfældet, tillader bestyrelsen at sortere

     disse fra. Medlemmerne får selv mulighed for at fremlægge deres forslag på

     generalforsamlingen.

    Formanden havde fremsendt brev til Anders Lemcke om at specificere sit brev

    op i forslag til generalforsamlingen og hvad der var til bestyrelsen senest 20 marts.

    Der kom ingen svar retur.

    Derfor blev generalforsamlingen enige om at gennemgå Bilag 1, da det var

    rettidigt fremsendt.

 1. Blev afvist af flertallet- vil koste mange penge.
 2. Blev afvist af flertallet- denne belægning vil binde fremadrettet vedligehold til dette produkt, så man kan ikke engang i fremtiden skifte til grus igen, med godt resultat.
 3. Det er der redegjort for –se referater og budgetter.
 4. Dette finders i referater.
 5. Bestyrelsen vil se undersøge konsekvenserne af forslaget, og fremlægge resultatet på næste generalforsamling. Evt. til afstemning.
 6. Bestyrelsen undersøger forslag om at sætte henvisningsskilte med husnumre på primære vejskilte, er prisen under 15.000 kr. inklusive mons, fik bestyrelsen mandat til at igangsætte arbejdet.
 7. Forsætter som hidtil, vedtaget af flertallet.
 8. Sommerfest tilskud bliver hvert år vedtaget på generalforsamlingen, da tilskudet er i budgettet, og dette godkendes på generalforsamlingen.
 9. Dette blev nedstemt.
 10.  §6 bibeholdes, da dette er foreningens hjemmel til at opkræve kontigent, vedtaget på generalforsamlingen.
 11.  Nedstemt af generalforsamlingen
 12.  Nedstemt af generalforsamlingen.
 13.  Nedstemt, Formanden og kassereren skal stadigvæk kunne aflønnes med 500 kr, da de laver et stort arbejde for foreningen (bestemmelsen anvendes ikke pt.).

         14.Nedstemt på generalforsamlingen.

         15. Nedstemt på generalforsamlingen.

 

Anders Peter Lemcke har brugt tid på at lave opslag-derfor blev dette gennemgået,

Han var ikke selv mødt til generalforsamlingen.

 

 

5: Indkomne klager—der var ingen.

 

6:VALG:

    Johanne Voetmann  på valg, blev genvalgt

    Peter Ørnberg  på valg ,men ønskede ikke genvalg

    Kasper Svendsen blev valgt.

A: Bo Simonsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

 

7: Genvalg af revisorerne Svend Åge Mikkelsen og Bent Larsen

    Genvalg af revisorsuppleant  Ingrid Uhrenholt.

    Genvalg af sommerfestudvalget, dem der er valgt til 2021 er de samme i 2022.

 

EVT:  Anders fortalt om vejene.

Der er lige pålagt 4 læs grus. Der er lagt et jævn lag grus på fra Rørholtvej og ind på Knirren, der vil ad hoc komme grus på de andre veje. Grus udlægges af lastbil der langsomt kører med tippet-lad. Et tilbud på reparation af veje lød med ”professionel udlægningsmaskine” løs på ca. 60.000 kr. ,dette er for dyrt til vores forening, så Anders har fundet denne prisvenlige løsning.

Grøfter vil blive renset –bjørneklo vil blive plasticoverdækket (håber på at løse problemet på denne måde. Fællesarealet vil blive brakpudset på midten hurtigst muligt, der er ønske om at noget af brombær krattet bibeholdes.

 

Grøften der er gravet ved Michael Kaas, vil Anders se på og kontakte Michael, så vejrabatten kan reetableres korrekt.

 

Vandværket har en del tab i vores område, blev opfordret til at holde øje medpludselig opståede vådområder og kontakte vandværket bestyrer på telefon nr. 52300142. (Øvrige info kan findes på værket på hjemmesiden Om Vandværket (melholtvand.dk)).

Arbejdsdagen vil bestyrelsen finde en dato, og evt. få maskinstation til at Beskære vores træer ved vejene, så vi bare skal rydde op derefter.

 

Johanne:

   Der er solgt 8 grunde i vores forening i det sidste år.

   Den nye hjemmeside er nu færdig og er blevet taget godt imod.

   Hjertestarter ansøgningen er sendt ind –afventer svar derfra.

 

   Landbrugsstyrelsen har udsendt en pjece med 10 stk. uønskede skadedyr

   I vores natur. Dette er invasive arter, som er alt ødelæggende hvis de får lov.

   Du har pligt til at anmelde det til Landbrugsstyrelsen hvis du finder disse.

   Til.www.lbst.dk

 

 

 

 

 

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden