Referat fra Generalforsamling  i Gerå Vest den 17-10-2020.

1: Dirigent: Michael Soelberg

   Stemmetællere: Svend Åge Mikkelsen og

2: formanden fremlagde beretningen  for året 2019 og  de udfordringer der ville

    komme for 2020.

  Veje og grøfter ved Anders .

   Spørgsmål: Helle-vand ved indkørsel  Knirren 5

                        Philip- grøfter er oprenset for dybt lige foran overkørsler.

                         Leif- vand ved indkørsel- evt laves en grøft.

                       Hjemmesiden virker ikke—det ville Peter tage sig af.

3: Kassereren fremlagde regnskabet for 2019 samt budget  for 2020.

    Regskabet var revideret af Mogens Nielsen uden bemærkninger og Peter Thisted

    Med et 2-siders kommentar dertil. Kommentarer blev læst op og forklaret.

    Derefter blev regnskabet 2019 godkendt uden problem.

    Budget for 2020 blev også godkendt.

    Kontingent fastsættelse for 2021 blev stemt om, da bestyrelsen foreslog 800kr  el.

    1000kr.

    800Kr= 2 imod  og 2 for. men  1000kr = 23 for.

   Så kontingentet for 2021 blev vedtaget med 1000kr.

4. Der var ingen forslag hverken fra bestyrelse eller medlemmer.

5: Der var ingen klager hverken fra bestyrelse eller medlemmer.

6: Valg til bestyrelsen:

     Mogens Nielsen ( 5. medlem)

    Anders Moltke genvalgt

    Rene Kærup genvalgt

6B: Bo Simonsen bestyrelses suppleant

7: Revisorer for 1 år: Svend Åge Mikkelsen, Rimmen 1

                                       Bent Larsen, Rummelsigen 15

B: revisor suppleant: Ingrid Uhrenholt.

8:Valg til sommerhusfestudvalget I 2021:  Birgit Simonsen

                                                                               Jørn Pedersen

                                                                               Bent Larsen

9: EVT.

            Anders oplyste om affaldscontainer stationer kunne blive en mulighed da vi

            Er ret meget udfordret af vejenes beskaffenhed og det koster.

           Johanne fortalte om Trygfonden, hvor muligheden ligger i at søge om en

           hjertestarter til området samt kursus i brugen deraf.

           Bestyrelsen har fået lavet” Retningslinjer for personoplysninger” som er

           Lovpligtig. Denne ville blive sendt på mail til alle medlemmer.

          Bo Simonsen sagde , brug hjælpen der er i foreningen, herboende.

Dirigent Michael Soelberg.

Formandens beretning. Generalforsamling grundejerforeningen Gerå Vest 14.10.2020.


1. Velkommen, usædvanligt år Covid-19, også i Gerå vest, sidste generalforsamling 14.10.2021, vælger i år at afholde den tidsmæssigt jf. vedtægterne, og da det er tilladt i foreningsregi at være op til 50 samlet udendørs, foregår det igen i år under åben himmel.
2. Afholdt kun 1 møde, da Covid-situationen jo har medført at begrænset mulighed for møde aktivitet. (skal afholde mindst 3 jf. § 9), møde datoer:
o 28.02.2021, hos Johanne
3. Der har løbende været afholdt vejsyn, samt besigtigelse af grøfter og dræn, af Anders, og René.
4. Regnskabet skal jf. § 11 revideres 2 gange, er sket en gang siden sidste generalforsamling den 14.10.2020, grundet Covid-19 situationen.
5. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste general forsamling
• Anders (Næstformand) tager sig af Veje/grøfter.
• Peter b-medlem.
• Johanne forsætter med at styre økonomien.
• Mogens Berg Nielsen, kontakt til myndighederne.
• René (Formand).
6. Grundejerforeningens formål: § 4. VIGTIGT ALLE ER HELT KLAR OVER DET:
Foreningens formål er:
At repræsentere og varetage medlemmernes interesse overfor myndighederne, og at administrere alle fælles anliggender såsom veje, vandledninger (for så vidt dette ikke bliver foretaget på tilfredsstillende måde af Melholt Vandværk), fremskaffe elektricitet til området m.v.
Såfremt der på et senere tidspunkt skulle fremkomme krav om kloakering af området, vil forhandlingerne desangående også påhvile foreningen.
Grundejerforeningen skal i øvrigt have indseende med overholdelse, af de i den for området gældende deklaration indeholdte bestemmelser.
7. Dræn udfordring, eksisterer stadig, bestyrelsen arbejder på af få det løst.
Udfordring: Grundejerforeningen er forpligtiget til at vedligeholde, og dermed sikre funktionaliteten af det dræn, der afvander hele området Vest fra Knirren. Så problemet er ikke løst og der skal findes en varig løsning.
8. Bestyrelsen arbejder videre med at får etableret et årshjul, vedr. vedligehold af veje, grøfter, dræn mv. Det er tanken at Bestyrelsen vil have sat tingene i system, så vedligehold planlægges og udføres systematisk. Så vi over en årrække som vi har økonomi til, eksempelvis kommer igennem brakpudsning af grøftekanter, så træer ikke bliver store i grøfter, og vi samtidig får oprenset grøften. Det samme med spuling af de drænledninger vi har liggende, med et fast årligt interval, så det bliver kontrolleret vedligehold, og ikke akut udbedring af netop opstået problem. Samt der arbejdes på bekæmpelse af bjørneklo.
Status på ansøgning om hjertestarter fra Trygfonden (Johanne).
Mogens Berg har haft kontakt til Kommunen, vedr. muligheder/udfordringer vedr. evt. etablering af shelter/bålhytte på fællesarealet ved åen. Tanken er at projektet skal finansernes af tilskyd fra fonde, så grundejerforeningen ikke har udgifter, men bestyrelsen mener det kan medvirke til at gøre området mere attraktivt, og tænker mulighederne for tilskud er gode, hvis shelters gøres tilgængeligt for vandrer på de godkendte vandreruter der går gennem området. Der bliver ikke taget en beslutning uden det er godkendt på generalforsamlingen, så det er kun indledende afsøgning af muligheder der pågår.
Afslutningsvis vil jeg takke Bestyrelses medlemmerne for deres indsats i den forgangne periode, tak for I vil bruge en del af jeres fritid på fællesskabet.
René Kærup
Formand

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden