Referat fra Generalforsamling den 13 april  2019 kl 14.00

 

Fremmøde: 40 personer  =  33 stemmeberettigede.

 

1:  Ordstyrer blev Lisbeth Jensen som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Stemmetællere blev Birgithe, Helle og Rene.

 

2:  Formanden fremlagde beretningen, som blev godkendt.

 

3:  Regnskab blev fremlagt af Johanne voetmann.

Budget for 2020  med en kontingentforhøjelse på 100kr til i alt 600kr for 2020

Regnskab og budget ventes med godkendelse til efter punkt 5.

 

Festudvalget :

arbejdsdag og sommerfest bliver den 22 juni på Rummelsigen 43

 

4:  Indkomne forslag fra Anders Molkte ang. Vejafsnit  Gyden "fra Rummelsigen til Åsen". Der skal bruges grus for 6000kr . der er 2 grundejere og foreningen Gerå Vest . Anders har lavet aftale med de 2 grundejere at de betaler 2000kr hver og Gerå Vest 2000kr  dertil. Dette beløb på 6000kr vil kun være denne ene gang.   Gerå vest skraber vejstykket samtidigt med at Rummelsigen skrabes.

Skriftlig afstemning :   

FOR------19 stemmer.

IMOD----13stemmer.

BLANK-----1 stemme.

 

Forslaget blev godkendt.

 

Formanden har talt med kommunen ang. kommunens vedligeholdigelsespligt på vejstykket  grundet "Nordsøstien" så vi afventer svar derfra.

5:  indkomne klager:

fyrværkeri og ny dræn (forklaring) Det nye dræn er konstrueret forkert og Gerå Vest må for egen regning få dette bragt i orden.

Herefter kommer godkendelser af regnskab og budget som begge blev godkendt.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100 kr til 600 kr i 2020.

Skriftelig afstemning :

FOR----26 stemmer

IMOD---7 stemmer

BLANK---0         

 

Forslaget blev godkendt.

 

6A: Valgt til bestyrelsen:

        Johanne Voetmann, Peter Ørnberg, Rene Kærup genvælges.

6B: suppleant:

       Birgit Simonsen.

 

7A:  Valg af revisor:

         Mogens Nielsen Knirren 2, Peter Thisted Knirren 26.

         Revisorsuppleant : liselotte  Madsen Rummelsigen 15.

 

Valg til festudvalg:

Festudvalget for 2020 består af   

Hanne og Kresten Madsen, Jørgen Pedersen, Bent Larsen og Rikke Heder.

 

Evt:

Leif spurgte: ang hjemmesiden ønskes dagsorden og regnskab sat på inden generalforsamling.

 

Bo Simonsen: ønsker flere informationer på hjemmesiden.

 

 

 

Referat lavet af :

Johanne Voetmann.

 

                                         Beretning 2019

VELKOMMEN:

Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne byde jer alle velkommen til vores årlige generalforsamling her i Møllehuset.

først kommer jeg med et  resume af året der gik, hvorefter vi gennemgår punkterne på vores dagssorden, når vi er nået i mål med det, skal vi have lidt smørrebrød og derefter kaffe og kage, der står som vanligt øl og vand på bordene som i kan forsyne jer med.

VEJE:

i 2018 fik vi den tørreste og mest solrige sommer i mange år  og det gjorde at vores veje ikke blev kørt i stykker helt så hurtigt som de foregående år, vi har derfor kunne holde os på den rigtige side af det budgetterede for sæsonen.

FÆLLESAREALER:

Vi sigter på 1 brakpudsning i efteråret i år.

Vi kan igen i år takke Kresten Madsen for at holde bestanden af bjørneklo på vores store fællesareal nede, Kresten har af flere omgange i 2018 gennemgået området for den uønskede vækst og har indvilliget i at tage kampen op igen i 2019.

Der skal også lyde et stort tak til alle jer der klipper,slår og rydder stierne rundt om i vores område med egne maskiner sæsonen igennem,det er et stort stykke arbejde som vi alle har glæde af.

KOMMUNEN:

Jeg var i går fredag 12/04 indkaldt til møde for formænd for de 4 grundejerforeninger i området på Dronninglund rådhus, vi fik der afvide at kommunen ikke ser anden udvej en at give de 4 foreningers medlemmer en sidste chance for at overholde deres vejpligt,

hvis ikke den enkelte grundejer får fjernet grene der hænger ud over vejen på egen hånd så vil kommunens folk uden yderlige varsel fjerne dem og derefter sende regningen til de pågældene grundejere, alle grundejere modtager brevet men overholder man allerede sin vejpligt i henhold til de nye regler kan man se bort fra skrivelsen.

RETSSAG:

Foreningen har haft et medlem i restance,  jeg har derfor på foreningens vegne kørt en sag ved  byretten. Byretten gav foreningen medhold i sagen og Sagsøgte blev pålagt at betale beløbet med rykkergebyre, samt udgifter til inkasso med rykkergebyre, derudover skal sagsøgte også betale sagens omkostninger til foreningen, det drejer sig alt i alt om 3000,-beløbet er imidlertidigt ikke blevet betalt og foreningen tager derfor byretsdommen i fogedretten.

FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:

Vi gør fra bestyrelsens side opmærksom på at forslag til afstemning skal være "for/imod" forslag og at disse skal være gennemarbejdede med evt. tilbud og budget, er dette ikke tilfældet, tillader bestyrelsen sig at sortere disse fra.

Medlemmerne får fremover selv mulighed for at fremlægge deres forslag på generalforsamlingen.

ARBEJDSDAG/SOMMERFEST:

Der var i 2018 et fint fremmøde til vores årlige arbejdsdag, der blev klippet, ryddet, slået og efterfølgende spist pølser og hygget i Johannes have, tak til alle for en stor indsats.

Sommerfesten blev ligeledes holdt i johannes have, tak til hende for at lægge plæne og hus til og tak til festudvalget for en hyggelig fest.

Det var beretningen for 2018

Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske jer alle en rigtig god sæson 2019.

Geråvest grundejerforeningen.

Formand.

Michael Kaas Hansen.

                                                                 Klager til bestyrelsen:

FYRVÆRKERI GENER:

Som flere nok opdagede blev der den 18. August 2018 skudt fyrværkeri af i en sådan grad at flere medlemmer måtte søge væk fra området, jeg skrev på foreningens vegne et brev til kommunen hvor der blev gjort opmærksom på at vi ikke kan være tjente med den slags virksomhed lige op ad et sommerhusområde, brevet og flere ligende breve fra vrede medlemmer og naboer blev taget op på et udvalgsmøde i kommunen den 8. Oktober 2018 hvor den pågældende fyrværker blev hindret i at lave afskydninger der varer optil 12-13 timer.

Det årlige fyrværkeriarrangement skal tidsbegrænses fra kl. 20.00 - 23.00 altså 3 timer een gang årligt.

TILKOBLING TIL GAMMEL BRØND:

På generalforsamlingen i 2018 blev der at Rene Kærup sået tvivl om at den gamle brønd, hvor det gamle dræn er tilkoblet var tilsluttet den nyetablerede brønd hvor det nye afløbsrør er tilkoblet.

Dette er ikke tilfældet, den nye rørledning er kun tilkoblet grøften i højre side som ikke aflaster det gamle dræn. Der er derfor indhentet tilbud for etablering af et rør fra den gamle brønd til den nyetablerede brønd og arbejdet vil blive udført i løbet af sæsonen.

Geråvest grundejerforeningen.

Formand.

Michael Kaas Hansen.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden