Generalforsamling for 2017 i Grundejerforeningen Gerå Vest

Den 8. april 2017 kl. 14.00

Møllehuset, Møllehusvej 7, 9340 Asaa

Formanden bød velkommen.

 

Referat:

1.    Valg af dirigent

Ingrid Uhrenholt blev valgt

2.    Beretning ved formanden

Formanden afgav beretning.

Beretningen kan læses andet sted på grundejerforeningens hjemmeside.

Der var spørgsmål til vejvedligeholdelsen og oprensning af grøfte.

Her blev det præciseret, at det er grundejernes pligt, at friholde grøfterne for beplantning.

Der var spørgsmål til inkassosagen i forhold til et medlems restance.

Det blev oplyst, at det er af principielle grunde i forhold til vedtægterne, at sagen er sendt til inkasso.

Beretningen blev godkendt.

3.    Regnskab

Kasseren oplyste at posten ”diverse” er advokatomkostninger. Kasseren havde bemærkning til de manglende betalinger.

Torben Mikkelsen kom med indsigelser til det udførte arbejder vedr. kloakering.

Han havde selv indhentet tilbud på at få kloakkerne kloakeret til en billigere pris.

Han kom med grove beskyldninger mod bestyrelsen.

Han beskyldte bestyrelsen for at have lavet en ”rævekage”, da det var kasserens bror, der var entreprenør på det foretagne arbejde.

Her bemærkede kasseren, at han havde erklæret sig inhabil, og deltog ikke i valg af entreprenør.

Den tidligere formand Michael S, Pedersen fik ordet og kom med rettelser/bemærkninger til Torben Mikkelsens gennemgang/beskyldninger af forkert/manglende arbejde.

Desuden kom MSP med bemærkninger til sammenligningen af TMs tilbud og det udførte arbejde.

Der var en lang ”diskussion” mellem TM og MSP.

Anders Moltke kom med bemærkninger til TMs beskyldninger mod den tidligere bestyrelse, og bakkede den gamle bestyrelse op.

MSP kom med bemærkninger til, hvordan situation blev grebet an i starten, hvor der var mange medlemmer, der var ind over.

Chresten Madsen bemærkede, at vi har valgt en bestyrelse, og så må vi bakke dem op.

Regnskabet blev godkendt.

4.    Budget for det kommende år

Bemærkninger til vedligeholdelse af veje og grøfter.

Budgettet6 blev godkendt.

5.    Forslag fra bestyrelsen

Se hjemmesiden bilag nr. 1

Forslag til vedtægtsændringer.

Der er ikke nok fremmødte til generalforsamlingen til at lave en vedtægtsændring.

6.    Forslag fra medlemmerne

Ingen

7.    Valg til bestyrelsen

Svend Aage Mikkelsen (genopstiller)

Lisbeth Jensen (genopstiller)

Leif Jensen (genopstiller ikke)

Johanne Voetmann blev valgt til bestyrelsen – hun fik posten som kasser.

Valg af bestyrelsessuppleant

Rene Kærup

8.    Valg af revisorer

Birgit Jensen (på valg)

Ingrid Uhrenholt

Valg af revisorsuppleant

9.    Valg af sommerfestudvalg

Chresten og Hanne Madsen

Lisbeth Jensen

Lillian Nielsen

10. Eventuelt

Formanden orienterede om den dårlige internetforbindelse, og opfordrede deltagerne i generalforsamlingen til at vise interesse for hurtigere bredbånd, ved at skrive sig på en seddel han havde med. Medlemmer kan også rette henvendelse til formanden.

Formanden opfordrede til, at der bliver etableret en fællessnerydning. Tilmelding hos formanden. Pris ca. 40 kr. pr. år.

Formanden takkede den afgående kasser.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet hævet kl. 15.30.

                                        BERETNING 2017


  Velkommen allesammen til vores årlige generalforsamling, vi er tilbage i møllehuset, vi
  har lidt på dagsordenen vi skal igennem og når vi er færdige med det
  så er der en bid brød, lidt kaffe og kage.

  Jeg vil gerne starte med, på bestyrelsens vegne at sige tak for tilliden ved afstemningen
  på generalforsamlingen på Dronninglund hotel i 2016 hvor Anders Moltke,
  Svend Aage Mikkelsen og jeg selv blev valgt til bestyrelsen.
 
  På bestyrelsesmødet umiddelbart efter blev jeg selv valgt som formand,
  Anders Moltke blev valgt som næstformand og Svend Aage Mikkelsen blev valgt som medlem.
  Leif Jensen forblev kasser og Lisbeth Jensen forblev sekretær.

  VEJE :


  Anders har fået en aftale i hus med en lokal ung mand (Frederik) der nu skraber vores veje,
  det blev besluttet at vi fremover kører skrab på hovedvejen (Hyltholtvej til Krogensvej)
  en gang om måneden, med undtagelse af vinter til forår når frosten er af jorden og vejen
  er tør nok til skrab. Sidevejene bliver skrabet efter behov.
  vi har bestilt og bestiller fremover et læs vejgrus som Frederik bruger til evt.
  småhuller, så vi laver en løbende udbedring af vejene,
  gruset ligger overfor transformatorstationen ved Helle & Kjelds ejendom.
  Medlemmerne er velkomne til at tage grus til huller der måtte opstå imellem skrabene.
 
  Bestyrelsen er opmærksom på at der bliver skrabet med egne maskiner på vejene, dette er helt sikkert
  gjort med de bedste hensigter, men det resulterer i buen på vejen bliver skrabet flad
  og at det pålagte grus ender i grøfter og rabatter, hvilket skaber en merudgift for foreningen.
 

  FÆLLESAREALER :


  Frederik tager sig også af brakpudsning af vores fællesareal, dette vil blive gjort
  2 gange årligt.

  Vi har haft nedtaget "opslagstavlen" som er blevet slebet og har fået en klat maling,
  Vi sigter på at få en ny opslagstavle i fremtiden, da glasset er meget lille og ruden
  er punkteret så det er svært at læse opslagene.

  FORESPØRGSLER HOS KOMMUNEN :


 
  Jeg har kontaktet kommunen med henblik på at få vores vedtægtsændringer godkendt.
  Efter at være stillet om 3 gange fik jeg fortalt at det ikke længere er nødvendigt
  at kommunen godkender vedtægtsændringer, da dette er sparet væk.


  Jeg har kontaktet Peter Gregersen som er formand for Vej & Park i brønderslev kommune med
  henblik på at få opsat hunde høm høm poseholdere i indgangene til vores område
  så vores ekstra gæster, som kommer pga vores 3 offentlige stier bliver opfordret
  til at samle op efter deres hunde, men der er ingen hjælp at hente fra den kant,
  kommunen har ikke resourcer til at få holderne tømt, ligeledes er der heller ikke recourser til
  opsætning af skilte der opfordre til samme.


  Peter Gregersen oplyste mig at det i sidste ende er kommunen der har ansvaret for at
  grundejerne overholder deres hegnspligt ( fra matrikelkant til vejens midte)
  og at grundejere der ikke klipper grene der hænger ud over vejen kan risikere at kommunen
  gør det og derefter sender den pågældene grundejer regningen for arbejdet.

  Grundejerne skal også være opmærksomme på at evt. glatførebekæmpelse i vinterperioden påfalder
  den enkelte grundejer.

 
  Jeg har også taget kontakt til Karsten Frederiksen som er formand for teknik og miljø for
  at høre hvad status er for fækalie forureningen af vores badevand ved stranden i Gerå,
  Karsten fortalte mig at vandkavaliteten de sidste 4 år har været "ringe" og at vi nok heller
  ikke i år kan få "blåt flag" Karsten ville få direktøren for teknik og miljø Lene Faber  til at
  give os svar i sagen :   LÆS MAIL FRA LENE FABER.
   

  Vi har tænkt os at holde kommunen fast på deres ansvar om at der ikke ledes forurenet fækalievand
  ud i vores badevand, og jeg vil følge op på sagen til problemet er løst, så evt. lejere og medlemmer
  igen kan bade i rent vand ved Gerå strand.

  DIVERSE :

  Lisbeth har taget kontakt til Sørens minde og har fået fortalt at medlemmerne i foreningen
  kan blive medlem af Sørens mindes venner for 250,- årligt og kan derved leje deres lokale for
  250,- pr. gang.
 

  RETSSAG :

 
  Vi har 2 inkassosager kørende på et enkelt medlem, der stadig er i restance til foreningen,
  medlemmet mener ikke at skylde foreningen penge, fogedretten kan derfor ikke gøre mere ved sagen før
  der foreligger en byretdom i sagen, bestyrelsen har besluttet at føre sagen ved byretten for at forsøge
  at få det skyldige beløb hjem.
  jeg er at vores advokat blevet sat ind i at føre en sag ved byretten og det vil blive gjort.

  ARBEJDSDAG OG SOMMERFEST :


  Så havde vi vores årlige arbejdsdag hvor medlemmerne mødte talstærkt op vi var 24-25 på dagen,
  vi fik klippet og ryddet i stor stil på vores stier og fællesarealer. En stor tak til alle deltagere
  herfra for opbakning og indsats.
 
  En tak skal også lyde til de ildsjæle der hvert år uge efter uge klipper græs buske og vedligeholder
  fællesarealerne med egne maskiner, i gør det hele hyggeligere til stor glæde
  for os alle sammen.

  Også tak til Ingrid og Søren Urenholt der lagde grund til vores årlige sommerfest,
  der blev grillet, hygget skålet og sunget til sent på natten, tidligt næste dag mødte de morgenfriske op
  og pillede teltet ned igen på rekordtid, hvorefter vi fik en bid morgenmad i Ingrid og Sørens have,
  og tak til festudvalget og til alle deltagerne for en dejlig fest.

  Det var beretningen for i år, vi i bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig dejlig sæson 2017.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden