Adresseloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1Formål

Denne lov har til formål at sikre

  1. 1)et landsdækkende system af vejnavne og adresser, som gør det muligt at orientere sig og finde vej,
  2. 2)at alle vejnavne og adresser registreres på en ensartet måde i Danmarks Adresseregister, således at dette er autoritativ kilde til oplysninger om vejnavne og adresser, og
  3. 3)at oplysningerne fra Danmarks Adresseregister vederlagsfrit stilles til rådighed digitalt, således at alle har nem og lige adgang til de samme oplysninger.

Kapitel 2Fastsættelse af vejnavne og adresser m.v.

Adressemyndighed

Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Vejnavne

Adressemyndigheden fastsætter vejnavne for

  1. 1)alle offentlige veje, jf. § 3, nr. 2, i lov om offentlige veje m.v., og
  2. 2)alle private fællesveje, jf. § 10, nr. 3, i lov om private fællesveje.

Stk. 2. 

, og andre færdselsarealer og områder end de i 

 nævnte.

Adressemyndigheden kan fastsætte vejnavne for private veje, jf. 

Stk. 3. 

Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.

Stk. 4. 

, hvor mange mennesker færdes.

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, herunder om vejnavnes retskrivning, entydighed, geografisk udstrækning og vejkoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vejnavne skal fastsættes for private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af 

, der er statsveje, jf. 

, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samtykke fra Vejdirektoratet.

For de offentlige veje, jf. 

Stk. 2. 

, eller regler udstedt i medfør af 

, 2. pkt., fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre efter samråd med grundejeren. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.

For private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af 

Stk. 3. 

Foreligger der for adressemyndigheden oplysninger om, at en ejendom, en bygning eller et teknisk anlæg m.v. anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre herfor efter samtykke fra det pågældende ministerium.

Stk. 4. 

Ved uenighed mellem flere adressemyndigheder eller mellem en eller flere adressemyndigheder og Vejdirektoratet, Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet om fastsættelse af vejnavne og husnumre kan enhver af parterne indbringe sagen for energi-, forsynings- og klimaministeren, som afgør sagen.

Postnumre og supplerende bynavne

Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som vedligeholdes efter postlovens § 21, indgår i det landsdækkende system af vejnavne og adresser med henblik på at sikre geografisk entydighed af vejnavne og adresser.

Stk. 2. 

Adressemyndigheden kan bestemme, at navnet på den landsby, bydel, ø el.lign., hvor adressen er beliggende, skal indgå i adressen som et supplerende bynavn. Adressemyndigheden fastsætter den geografiske afgrænsning af det område, som det supplerende bynavn skal gælde for.

Stk. 3. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af supplerende bynavne, herunder om deres retskrivning, entydighed og geografiske afgrænsning.

Adresser

En adresse er en sammensat betegnelse, som udpeger og benævner en bestemt adgangsvej til et ubebygget areal, en bygning, en del af en bygning, et teknisk anlæg el.lign. Den sammensatte betegnelse, som en adresse udgør, består af vejnavn, husnummer, en eventuel etagebetegnelse og en eventuel dørbetegnelse, et eventuelt supplerende bynavn samt det postnummer med tilhørende navn på postnummerområdet, som adressen er beliggende i.

Adressemyndigheden fastsætter adresser for alle samlede faste ejendomme, der er bebygget eller planlagt til bebyggelse, eller som er udstykket med henblik på bebyggelse.

Stk. 2. 

Adressemyndigheden fastsætter en særskilt adresse til hver bolig.

Stk. 3. 

Der fastsættes ikke adresser til bygninger eller anlæg m.v., som anvendes af Forsvarsministeriet eller Justitsministeriet, og som ifølge lov om bygnings- og boligregistrering eller regler fastsat i medfør deraf ikke skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Stk. 4. 

I forbindelse med fastsættelsen af en adresse beslutter adressemyndigheden, hvilket vejnavn og husnummer, hvilken eventuel etage- og dørbetegnelse og hvilket eventuelt supplerende bynavn der skal indgå. Adressen skal være entydig, således at den ikke forveksles med andre adresser.

Stk. 5. 

Adressens husnummer benævner den udefrakommende indgangsdør el.lign. til den bygning eller del af bygningen, som adressen udpeger. Hører adressen til et ubebygget areal, benævner husnummeret adgangen ind på dette.

Stk. 6. 

 nævnte, og om, at der i særlige tilfælde kan fastsættes mere end én adresse til en bolig.

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af adresser, herunder om husnumre, etage- og dørbetegnelser og geografiske beliggenhedsoplysninger, om, at adresser kan fastsættes til andre typer af ejendomme, bebyggelser, anlæg og ubebyggede arealer m.v. end de i 

 og 

Ejeres oplysningspligt

Ejere af fast ejendom skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af vejnavne og adresser samt registreringen heraf. Ejere skal, i det omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.

Stk. 2. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysningspligten i 

Kapitel 3Skiltning og besigtigelse

Skiltning

Grundejere er forpligtet til at opsætte husnummerskilte, som angiver de af adressemyndigheden fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra den adgangsgivende vej og ikke forveksles med andre betegnelser, jf. dog 

, 2. pkt., og 

.

Stk. 2. 

 nævnte husnummerskilt ved hver af de indgangsdøre el.lign., som husnummeret, jf. 

, benævner. Er et eller flere af disse husnummerskilte ikke synlige fra den adgangsgivende vej, skal grundejeren desuden ved hver adgangsvej ind på ejendommen opsætte et henvisningsskilt, der angiver retningen til de pågældende husnumre.

Er der fastsat mere end ét husnummer til en ejendom, placeres det i 

Stk. 3. 

Er et husnummer fastsat til en bygning, der tilhører en anden end grundejeren, påhviler de i 

 og 

, 1. pkt., nævnte pligter til at opsætte husnummerskilt bygningens ejer.

Stk. 4. 

 og 

 nævnte skiltning på en nærmere bestemt måde, såfremt hensynet til en logisk og ensartet skiltning eller til at kunne orientere sig begrunder det. Tilsvarende gælder i forhold til en bygningsejer i de i 

 nævnte tilfælde.

Adressemyndigheden kan påbyde en grundejer at udføre den i 

Stk. 5. 

, eller regler udstedt i medfør af 

, kan adressemyndigheden påbyde, at grundejeren opsætter vejnavneskilte, som skal udformes og belyses på samme måde som den øvrige vejnavneskiltning i området.

Er der fastsat vejnavne for private veje eller andre færdselsarealer og områder, jf. 

Adressemyndigheden kan fastsætte bestemmelser om udførelse, anbringelse og belysning af husnummerskilte og henvisningsskilte. For statsveje kan adressemyndigheden dog kun fastsætte bestemmelser efter samtykke fra Vejdirektoratet.

Stk. 2. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at adressemyndigheden kan kræve, at en ejer af en bygning skal opsætte skilte med angivelse af de fastsatte etage- og dørbetegnelser.

Seneste kommentarer

15.08 | 16:29

Kan ikke lige finde noget om det, har du et link Lisbeth

07.08 | 09:15

Tak for orientering. Vi må en smut forbi Brønderslev kommunes hjemmeside.

16.07 | 06:12

Bare til orientering: Ser at Brønderslev Kommune har lagt forslag om delvis aflysning af lokalplan for sommerhuområdet, ud til offentlig høring fra d. 1.juli til d.26. august 2022.

17.06 | 18:50

Hej alle
Vi ville meget gerne have deltaget i både sommerfest og arbejdsdag, desværre falder det sammen med den årlige søskendefest, men vi ønsker jer alle en rigtig god dag
Mvh Hanne og Henrik

Del siden